تبلیغات
آموزش آنلاین مکالمه انگلیسی - درس ( 1 )

 
                                          lesson  1


  What's new?              چه خبر ؟


  Nothing much.           خبر خاصی نیست 


  come straight to the point.           مستقیم برو سر اصل مطلب 


  Do your best                  نهایت سعیت را بکن


  I trust you                                         بهت اعتماد دارم  


  I don’t trust you                بهت اعتماد ندارم 


  I'm at your service             در خدمت شما هستم


  It's  nice of you                     لطف دارید ، از خوبی شماست


  take it easy                       سخت نگیر


   you're right                حق با شماست 


  you're wrong               اشتباه میکنی 


  I don’t care               برام مهم نیست


  It doesn’t make any difference to me              فرقی برام نمی کنه 


  Are you sure ?           آیا مطمئنی ؟


  Yes , I'm sure             بله مطمئنم 


  No , I'm not sure        نه مطمئن نیستم 


  I feel sorry for you.          دلم برات می سوزه 


  take it or leave it               میخوای بخواه نمیخوای نخواه  


این که دلیل نمیشه            That's no excuse  


    صبرم دیگه داره تموم میشه          My patience is running out  


حماقت نکن           Stop  being  a fool  


امروز چت شده ؟          What's the matter with you today  

           

                             سلام و احوالپرسی   ( greetings ) 


برای شروع احوالپرسی می توانید از یکی از جملات زیر استفاده کنید

   How  are  things ?  اوضاع  چطوره ؟                              

   How  are  you ?                           حال  شما  چطور است ؟

   How  are  you  doing ?  حال  شما  چطوره ؟                   

   How’s  everything ?  اوضاع  چطوره ؟                          

   How's everything with you ?         اوضاع شما چطوره ؟  

   How’s  life ? زندگی  چطوره ؟                                        

   How’s  it  going ? زندگی  چطور می گذرد ؟                     

    نکته :  =  How  is     How’s

   How are you    در ملاقاتهای رسمی مناسب تر از دیگر جملات  است

 اکنون در جواب می توان از پاسخهای زیر استفاده کرد


   Fine                                 خوب است

   Fine ,  thanks     خوب  است  متشکرم

   Just  fine                    سرحالم   خوبم

   Great                              عالی است

   Just  great                    عالی  است

 

   I’m  fine                             خوبم

   I’m   just  fine  ,  thank  you                  خوبم  متشکرم

   I'm  ok  ,  thanks   من  خوبم  متشکرم                          

   I’m   fine  thank  you  and  you ?             خوبم  متشکرم ، و شما  چطورید ؟

   Very  well  ,  thank you                       خیلی  خوبم  متشکرم

   Very  well  thanks خیلی خوب است متشکرم                        

   All  right                          بسیار خوب  است

 

   I’m  doing   fine                   خوش  می گذرد

   I’m  doing   well               به خوبی  می گذرد

   I’m   doing  great                 عالی  می گذرد

   I’m  doing  okay                حالم  خوب  است

   Not  too  bad                    خیلی بد نمی گذرد

   so so      ای بدک نیستم


   Not  well                                         خوب  نیست

   Not  so  good                   آن قدرها  خوب  نیست

   Not  very  good                    چندان  خوب  نیست

   Not  too  good          به اندازه  کافی  خوب  نیست

  و در ادامه  طرف مقابل نیز می تواند با یکی از جملات زیر حال شما رو بپرسد

   How  about  you ?                        حال  شما  چطوره ؟

   What  about  you ?                       و شما  چطورید ؟  

   How  about  yourself ?             حال  خودتان  چطوره؟

   And  you ?             و شما  چطورید ؟

   Yourself ?            خودتان  چطورید ؟

 

سلام   Hello  

   سلام   hi  Hello  در ملاقاتهای رسمی استفاده می شود زمانی که شما با شخصی ملاقات می کنید که چندان با اون آشنایی ندارید و یا با او آشنایی دارید اما راحت نیستید اما  hi  در برخوردهای غیر رسمی استفاده می شود مثل زمانی که شما با یک دوست صمیمی احوال پرسی می کنید و با او راحت هستید


 از ملاقات شما خوشبختم        nice  to  meet  you 

از دیدن شما خوشحالم             nice  to  see  you  توضیح : وقتی برای اولین بار با کسی آشنا می شوید باید از جمله اول استفاده

کنید اما اگر دفعات بعد آن شخص را می بینید باید از جمله دوم  استفاده کنید .


  ملاقات کردن    meet

  دیدن    seeحال شما چطور است ؟                       How are you 

  حال شما چطور است ؟           How  are  you  doing هر دو جمله فوق یک مفهمو م را دارند اولی در دیدارهای رسمی استفاده 

می شود و جمله دوم در دیدارهای غیر رسمیشغل شما چیست ؟                What's  your job 

 شما چه کاره هستید ؟            What  do  you do 


 هر دو جمله فوق مفهموم یکسانی دارند


هرگز جمله  what do you do  را  با جمله   what  are  you  doing 


اشتباه نگیرید .


شما چه کاره هستید ؟                         what do you do 

در حال انجام چه کاری هستید ؟         what are you doing برای جمله دوم مثالی می آورم :شخصی از شما می پرسد
دارید چه کار می کنید ؟  و شما در پاسخ می گویید دارم تلویزیون تماشا میکنم 

What  are  you  doing  ?     در حال انجام چه کاری هستید ؟
I'm  watching  TV .                دارم تلویزیون تماشا می کنم